Photo Album …

A two week round trip through California L.A. – S.F. – L.V. – S.D. – L.A.
Needless to say, it was fun.